روانشناسی مثبت
مانا چم زاده


عنوان خبر

 

مهارت مثبت اندیشی عبارت از " یادگیری خوب اندیشیدن ، تغییر در نگرش های منفی و چگونگی تحلیل رویدادهاست . که فرد با در نظر گرفتن تمام جنبه های یک مسئله ، دیدگاه مثبت را در خود به وجود آورده و حفظ می نماید" ( چم زاده قنواتی ، 1393) .

مانا چم زاده قنواتی مدل مفهومی- فرآیندی مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی را برای اولین بارارائه کرده است . پنج عامل شامل : شناخت فکر، احساس، رفتار. خودگویی های مثبت . نقش من . چالش ورزی و جایگزینی ، ابعاد این مدل را در بر می گیرند.

منبع : من و اندیشه هایم ( آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای کودکان ) انتشارات پویش اندیشه.


 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت شخصی مانا چم زاده می باشد.