روانشناسی مثبت
مانا چم زاده


عنوان خبر

 

سبک های اسنادی دانش آموزان دختر و پسر 9 تا 12 سال (چم زاده قنواتی، آقایی، گل پرور و خانبانی،2013).

خود پنداره و مقبولیت اجتماعی و امیدواری دانش آموزان دختر  9 تا 11 سال(جوان، آتش پور و وزیری،2015).

رضایت از زندگی و رضایت از مدرسه و خود کنترلی در دانش آموزان دختر و پسر 9 تا 13 سال( چم زاده قنواتی، خانبانی، شهیدی و معماریان، 2016 ) .  

رابطه  آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی با شادی در دانش آموزان دختر 9 تا 12 سال( بحیرایی و شهیدی، 2016 ) .

مقایسه ی آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی با آموزش مهارت های زندگی در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال( گنجی ، شهیدی ، رزانی و چم زاده قنواتی، 2017 )  با دوره ی پیگیری نشان داده شد .

تحقیقات ما در ایران نشان داد ؛ آموزش مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی به عنوان راهکاری برای پیشگیری و ارتقا سلامت روانی، مفید و کاربردی بوده و به توانمند سازی دانش آموزان در ایجاد و رشد اندیشه های مثبت، افزایش اعتماد به نفس ، خلاقیت ،حل مسئله و تصمیم گیری،  خود کارآمدی و استقلال شخصی کمک کرده است .


 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت شخصی مانا چم زاده می باشد.