روانشناسی مثبت
مانا چم زاده


عنوان خبر

 

بررسی ارتباط نظام طبقه بندی قابلیت ها و فضیلت ها(CSV) در روان شناسی مثبت و اشعار حافظ شیرازی

مانا چم زاده قنواتی*، محسن خانبانی

*عضو شورای مرکزی روان شناسی مثبت انجمن روان شناسی ایران، کاندیدای دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاد اصفهان .

 دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه آزاد اصفهان.

چکیده   

جایگاه رفیع ادبیات عرفانی در فرهنگ ما قسمتی جدا نشدنی از موجودیت هر ایرانی است. ادبیاتی که در آن شادی، امید، تلاش و تمامی مفاهیم مثبت موج می زند و حافظ در این میان چون نگینی می درخشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نظام  طبقه بندی قابلیت ها و فضیلت ها (CSV) در روان شناسی مثبت و اشعار حافظ شیرازی انجام شد.روش تحقیق از نوع تحلیل محتوایی بود، که شش فضیلت مشخص شده در CSV  شامل: خرد و دانش، شجاعت، رأفت و عشق، عدالت، اعتدال، تعالی ، با اشعار حافظ(دیوان غنی و قزوینی) مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت . در نتیجه تعدادی از ابیات در ارتباط با این فضیلت ها نشان داده شد .

واژگان کلیدی: حافظ، روان شناسی مثبت، نظام طبقه بندی قابلیت ها و فضیلت ها

اصل مقاله موجود در قسمت مقالات و سی و هشتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روان شناسی ایران .


 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت شخصی مانا چم زاده می باشد.